Dziesięć Przykazań

Formuła katechetyczna Księga Wyjścia
(20, 2-17)
Księga Powtórzonego Prawa
(5, 6-21 )
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał
cudzych bogów przede
Mną.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby
ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko,
ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu
i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg,
jestem Bogiem zazdrosnym,
który karze występek ojców na synach do trzeciego
i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie
nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia
tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz miał
bogów innych
oprócz Mnie…
2. Nie będziesz brał
imienia Pana Boga
twego nadaremno.
Nie będziesz wzywał
imienia Pana,
Boga twego, do czczych rzeczy,
gdyż Pan nie pozostawi
bezkarnie tego,
który wzywa Jego imienia
do czczych rzeczy.
Nie będziesz brał imienia Pana,
Boga twego, do czczych rzeczy. . .
3. Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Sześć dni będziesz pracować
i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
Dzień zaś siódmy jest szabatem
ku czci Pana, Boga twego.
Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój,
ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja
niewolnica, ani twoje bydło,
ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan
niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich,
w siódmym zaś dniu odpoczął.
Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu
i uznał go za święty.
Będziesz zważał na szabat, aby go
święcić…
4. Czcij ojca swego
i matkę swoją
Czcij ojca twego i matkę twoją,
abyś długo żył na ziemi,
którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Czcij swego ojca i swoją matkę.
5. Nie zabijaj. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz zabijał.
6. Nie cudzołóż. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz cudzołożył.
7. Nie kradnij. Nie będziesz kradł. Nie będziesz kradł.
8. Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw
bliźniemu swemu.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu
kłamstwa jako świadek.
Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu
twemu kłamstwa
9. Nie pożądaj żony
bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy,
która jego jest.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego,
ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy,
ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do bliźniego twego.
Nie będziesz pożądał żony
swojego bliźniego.Nie będziesz pragnął…
żadnej rzeczy, która należy
do twojego bliźniego.